Бизнес зар үйлчилгээ, лавлах, мэдээ мэдээллийн төвлөрсөн портал
Нэвтрэх код: [?]
Ерөнхий хайлт:
“Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ”-г талууд хэрхэн байгуулдаг тухай

Зөвлөмж өгөх тухай

   Нэг: Зөвлөмж өгөх асуудал

   1.1 Тус сайтын зөвлөгөө буланд тавих “Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ”-г талууд хэрхэн байгуулдаг мөн гарч болзошгүй хүндрэлтэй асуудлуудын талаар 

   Хоёр: Зөвлөмжид ашигласан хууль тогтоомж

1. Иргэний хууль

2. Иргэний хуулийн тайлбар /Гэрээний эрх зүй/

   Гурав: Зөвлөмжийн талаар

      Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ

      Бусдын өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэх гэрээний нэг төрөл бол орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ юм. Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ гэдэг нь худалдагч гэрээний зүйл болох орон сууцыг худалдан авагчийн өмчлөлд шилжүүлэх, худалдан авагч нь хүлээн авч, тохиролцсон үнийг төлөхтэй холбогдсон эрх, үүргийг үүсэх, өөрчлөх дуусгавар болгох зорилгоор хүсэл зоригоо илэрхийлсэн иргэн, хуулийн этгээдийн хэлцлийг хэлдэг.

      Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээг бичгээр байгуулж, түүнийг тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгө оршин байгаа нутаг дэвсгэрийн нотариатаар гэрчлүүлэн, улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлэх шаардлагатай юм. Хэрэв бүртгүүлээгүй, нотариатаар гэрээг гэрчлүүлээгүй бол Иргэний хуулийн 56-р зүйлийн 56.1.8-д заасны дагуу “хуулиар тогтоосон хэлбэрийг зөрчсөн, хуульд заасан тохиолдолд зохих этгээдийн зөвшөөрөлгүй хийсэн хэлцэл” хүчин төгөлдөр бус байна.

      Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахад шаардагдах материал:

• Талууд иргэний үнэмлэх
• Худалдаж байгаа орон сууцны гэрчилгээ

Орон сууц шилжүүлэхтэй холбогдсон зардал хуваарилах

      Талууд гэрээндээ заагаагүй бол худалдан авагч орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахад шаардагдах бичиг баримтыг бүрдүүлэх, нотариатаар гэрчлүүлэх, улсын бүртгэлийн байгуулагад бүртгүүлэхтэй холбоотой зардлыг хариуцна.

      Орон сууцны өмчлөх эрхийг бусдад шилжүүлэх, энэ тухай улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай хүсэлтийг эрх шилжүүлж /худалдаж/ байгаа болон уг эрхийг уг эрхийг олж авч байгаа /худалдан авч/ хэн нь ч гаргах эрхтэй боловч энэ ажиллагаатай холбоотой зардлыг талууд өөрөөр тохиролцоогүй бол зөвхөн худалдагч хариуцна. Хэрвээ талууд тохиролцвол энэхүү зардлыг хуваан төлж болно.

      Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэхэд:

1. Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээг бүртгэхэд

Бүрдүүлэх материал:

• Иргэний үнэмлэхийн хуулбар ( 2 талын)

• Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ,

• Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл

• Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;

• Тухайн дүүргийн татварын хэлтэст орлогын албан татвар /2 хувиар/ төлсөн баримт эсвэл тодорхойлолт.

Үйлчилгээний хураамж:
Өмчлөх эрхийг шилжүүлж байгаа гэрээний үнийн дүн (төгрөг )       Хөлс /төгрөгөөр/
      Хөлс /төгрөгөөр/ Энгийн            яаралтай
10.000.000 хүртэл
10 000 001-100 000 000
100 000 001-ээс дээш
8.000
25.000
60.000
16.000
50.000
120.000
 

Ажлын 7 өдөрт шийдвэрлэнэ

Ажлын 8 цагт шийдвэрлэнэ

 
Гэрчилгээний үнэ 5000 төгрөг
 
Хавсралт 1

ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ

________________                                                                                              _______________

       /он, сар, өдөр/                                                                                                 /үйлдсэн газар/

 
Гэрчилгээний дугаар _________________
Улсын бүртгэлийн дугаар _____________

Иргэний хуулийн 243.1 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн нэг талаас ______________________

______________________________________ тоотод оршин суух __________________ -ийн

___________________ би /худалдагч тал/, нөгөө талаас ______________________________

______________________ ______________ тоотод оршин суух _______________ -ийн

_________________ /худалдан авагч тал/ бид харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

1. Худалдагч тал нь худалдан авагчийн өмчлөлд байгаа гэрчилгээний дугаар_____________,

улсын бүртгэлийн дугаар_____________бүхий__ байрлах, _____ м2, ____ өрөө бүхий

орон сууц /өвөл, зуны хашаа, байшин/-ыг шилжүүлнэ.

2. Худалдагч талын шилжүүлэх орон сууцны чанар, ашиглах хугацаанд гарсан элэгдэл болон

бусад хүчин зүйл нь Иргэний хуулийн 243.1 дэх хэсгийн шаардлагад нийцсэн байна.

3. Орон сууцыг худалдагч тал худалдан авагч талд _______________________

_________________________________________________________________ /тоогоор, үсгээр/

төгрөгөөр худалдах ба төлбөрийг _____ оны ____ дугаар сарын ____-ны өдөр төлж дуусгасан

байна. Төлбөрийг талууд харилцан тохиролцсоны дагуу мөнгө, эсхүл эд хөрөнгийн хэлбэрээр

хийж болно. _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
______________________________________________________

4. Уг орон сууц худалдагдаагүй, барьцаалагдаагүй, битүүмжлэгдээгүй, хөлслүүлээгүй, түрээслүүлээгүй болно.

5. Гэрээ нотариатчаар гэрчлэгдэн Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн газар бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно.

6. Уг гэрээг гэрчлүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг хоёр тал харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.

7. Нэмэлт нөхцөл ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН :

ХУДАЛДАГЧ :                                                       ХУДАЛДАН АВАГЧ :

________________ ______________       __________________ ______________

        /нэр/           /гарын үсэг/                                /нэр/                            /гарын үсэг/

Иргэний үнэмлэхийн ¹____________     Иргэний үнэмлэхийн ¹ _____________

Регистрийн ¹ ___________________     Регистрийн ¹ _____________________
Хамтран өмчлөгчид :                                     Хамтран өмчлөгчид :
1. ______________________________     1. _______________________________

      (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)            (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)

    ______________________________         _______________________________

                  (регистрийн ¹, Гарын үсэг)                 (регистрийн ¹, Гарын үсэг)

2. ______________________________     2. _______________________________

      (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)            (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)

    ______________________________         _______________________________

                  (регистрийн ¹, Гарын үсэг)                 (регистрийн ¹, Гарын үсэг)

3. ______________________________     3. _______________________________

      (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)            (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)

    ______________________________         _______________________________

                  (регистрийн ¹, Гарын үсэг)                 (регистрийн ¹, Гарын үсэг)

4. ______________________________     4. _______________________________

      (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)            (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)

    ______________________________         _______________________________

                  (регистрийн ¹, Гарын үсэг)                 (регистрийн ¹, Гарын үсэг)

5. ______________________________     5. _______________________________

      (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)            (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)

    ______________________________         _______________________________

                  (регистрийн ¹, Гарын үсэг)                 (регистрийн ¹, Гарын үсэг)

Тамга     Нотариатч ____________________

 

MBS ХУУЛИЙН ФИРМ
Утас: 976-1170114022, 99105611, Email: info@mbs.mn

1704 удаа үзсэн | 2009-04-18
Эх сурвалж: MBS ХУУЛИЙН ФИРМ
Нэр:
И-мэйл:
Та өөрийн сэтгэгдэлтэй холбоотой бидэнд тавих санал хүсэлт байвал и-мэйлээ оруулна уу. Бид уг и-мэйлээр таньтай холбогдох болно.
Жич: Сэтгэгдлийн жагсаалт дээр и-мэйл гарахгүй.
Өөрийн нэр:
Өөрийн и-мэйл: *
Найзын и-мэйл: *
http://www.1927.mn/news/law/0904180001
  Зочдын сэтгэгдэл (Нийт: 100) Та дээрх мэдээ мэдээлэлтэй холбоотой сэтгэгдлээ ЭНД дарж үлдээнэ үү. 
1. Luis [2015-04-07 20:03:21 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.72]
I'm a member of a gym http://www.europanova.eu/contact/ us bimatoprost fedex One Indian border guard was wounded after Pakistan Rangers opened fire on a post in Kanachak, some 40 km (25 miles) southwest of Jammu, the winter capital of India's Jammu and Kashmir state, the Border Security Force said.
2. Cesar [2015-04-07 20:03:19 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.72]
I quite like cooking http://www.europanova.eu/entreprendre-leurope/ bimatoprost online pharmacy The crux of the problem we addressed is this: Due to the overwhelming number of в€œrobo-signedв€ mortgages in the run-up to the foreclosure crisis, New York courts require lenders to prove that they actually own the home they are putting into foreclosure.
3. Chung [2015-04-07 20:03:17 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.72]
This site is crazy :) http://www.europanova.eu/tag/stage/ costo de lumigan The study, which surveyed a group of 1,602 undergraduates and parents of undergraduates earlier this year, shows that grants and scholarships are used more than any other type of funding, covering 30% of total college costs for a typical family. Five years ago, only half of families reported using grants and scholarships to pay for college. This year, two-thirds of families did, the study shows.
4. Louie [2015-04-07 20:03:15 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.72]
Very interesting tale http://www.vaimnemaailm.ee/index.php/tegevused buy endep Economists say it is critical for India to boost FDI becausethe long-term nature of the investment has a more stableinfluence on the economy. On the other hand, the fickle flows ofportfolio investment can have a destabilising impact.
5. Evelyn [2015-04-07 20:03:12 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.72]
I've just started at http://www.europanova.eu/partenaires/ latisse cost at cvs Short interest in the stock fell about 15 percent from mid-September to 6,956,792 shares as of September 30, according to the latest data from Nasdaq. It was the lowest level since the end of July, suggesting that despite the stock's stunning gains, fewer investors are betting on the downside.
6. Sofia [2015-04-07 20:03:10 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.72]
I'm on holiday http://www.europanova.eu/contact/ buying generic bimatoprost Roger Federer and Rafael Nadal are considered by some to be the two greatest tennis players of all time, in large part because they have amassed 30 Grand Slam titles between them. But also because they have amassed those titles by having to beat each other on a regular basis.
7. Irea [2015-04-07 20:03:07 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.72]
I'm not interested in football http://www.romainbordes.com/about/ cost of wellbutrin xl 150 mg "It was just his recurrent picture that was in my head that never changed," she said. "I was getting a snapshot, but I couldn't understand why he wasn't moving. He had his eyes closed, but I just thought he was sleeping."
8. Kristopher [2015-04-07 20:03:05 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.72]
Insufficient funds http://www.theartofdining.co.uk/buy-tickets/ minoxidil 10mg tablets “You have to keep the fitness level up if you want to look good up there.” She has said that she will quit “when I put on my leather suit, turn my back on the audience and shake my ass and there’s silence. All the boys in the band are waiting for it. Every time I turn around, we go, 'Oh please make some noise!’ And, thank God, there hasn’t been silence yet.”
9. Fredric [2015-04-07 20:03:02 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.72]
I do some voluntary work http://www.romainbordes.com/about/ taking 300 mg wellbutrin sr once To his credit, President Obama understands that and has embraced new technologies. We commend him for offering a pragmatic plan to combat climate change and to mitigate the impacts of carbon pollution. But this isn't just the president's legacy at stake – it's also ours. Let's not be remembered as the generation of Americans that could have made a difference but didn't.
10. Terrance [2015-04-07 20:02:59 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.72]
What sort of music do you like? http://www.europanova.eu/contact/ bimatoprost ophthalmic solution veterinary Tuesday, Minority Whip Steny Hoyer, D-Md., told reporters during breakfast that the Navy Yard shooting would bring the gun debate back to Congress, but he couldn't promise anything would come from the renewed tragedy.
11. Lamar [2015-03-02 17:22:53 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
I'd like to tell you about a change of address gratitude delay costo de lumigan brisk Danny Cox, head of financial planning at Junior Isa provider Hargreaves Lansdown, said: “Allowing transfers would seem far more likely to go ahead than an all-out merger and doing nothing is not a realistic option."
12. Benton [2015-03-02 17:22:50 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
Could you tell me my balance, please? local ventolin cost without insurance oldest Also take the best binoculars you can afford, and a camera with a good zoom if you want to avoid photos of black humps of whales on the horizon; carry both in a waterproof case or backpack, as Zodiac trips can be splashy. And do pack bucketfuls of seasickness pills. You’ll be crossing the notoriously rough Drake Passage, so don’t be tempted to cut costs by picking a cabin without en suite facilities.
13. Lamar [2015-03-02 17:22:44 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
Thanks for calling clergyman get latisse prescription online climb The gossip site reported that when Bruce and Kris said "I do" in 1991, Brody and Brandon felt abandoned by their biological dad when they were left to be raised by their mom Linda Thompson and her new husband, David Foster.
14. Jozef [2015-03-02 17:22:41 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
I study here coins order latisse from india celebrate strictly At 2.5 percent, the base rate in South Korea is near arecord low, and the central bank's decision to maintain its easymonetary policy was expected as it has been supporting thegovernment's fiscal stimulus.
15. Ayden [2015-03-02 17:22:38 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
I'd like to cancel this standing order wrath generic drug for lumigan eye drops hedge spot Last year, Dauch stepped down as chief executive of AmericanAxle, handing the top spot to his son, David, but he stayed onas executive chairman. He also published the book "AmericanDrive" last year.
16. Frankie [2015-03-02 17:22:36 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
I was born in Australia but grew up in England arms bimatoprost 0.03 buy parties deploy Swimming outdoors is not only invigorating and inspiring, it is good for you – as the Prime Minister David Cameron demonstrated last month when ahead of the G8 summit in Northern Ireland he let it be known that he had taken a 6am dip in Loch Erne.
17. Scott [2015-03-02 17:22:32 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
Where are you from? subjects hostile endep 10 tablets sober yield Feeley has complained about “inhumane” food that was “worse than McDonald’s.” She said she had only been allowed two cups of water a day, some of it with dirt in it. She also alleged mistreatment by guards.
18. Randolph [2015-03-02 17:22:30 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
Can you hear me OK? tease commission generic minoxidil solution lining whale This would push house prices to their previous peak of £181,975, recorded in November 2007. There are concerns that the rate of increase could be even greater with the second part of the Help to Buy scheme, the mortgage guarantee offer, still to launch in January 2014.
19. Elvis [2015-03-02 17:22:27 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
I'd like to change some money rogue looking to buy bimatoprost without prescription sit Until Pao's lawsuit, issues surrounding gender had largelybeen brushed under the rug in the clubby world of venturecapital. Since the lawsuit was filed, female employees atPantheon and CMEA also filed lawsuits alleging discrimination,but the firms have a lower profile than Kleiner.
20. Weldon [2015-03-01 18:17:14 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
Special Delivery minoxidil price singapore "It totally suggests that for the president, all options are not on the table with Iran," said Elliott Abrams, a Middle East adviser under Republican former President George W. Bush, now at the Council on Foreign Relations think tank.
21. Lynwood [2015-03-01 18:17:10 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
Can you put it on the scales, please? endep tablets 10mg Sweden should reverse its decision on Browder, make it absolutely clear he faces no danger from Russia's specious lawsuits on Swedish soil and invite him back to brief the parliament. The message should be convened directly and clearly to President Putin. Delivering it in Swedish would be a nice touch.  
22. Victor [2015-03-01 18:17:08 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
Do you know what extension he's on? buy online careprost On Thursday, angry protesters set fire to a two-story villa and a four-story administrative building housing the local government in the neighboring city of Giza, home to the country's iconic pyramids and site of one of the encampments.
23. Erin [2015-03-01 18:17:06 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
I'm sorry, I didn't catch your name minoxidil mechanism of action on hair growth The fast food industry thrives in the United Arab Emirates region, where American chains like McDonald’s, Subway and KFC as well as a variety of local quick-service restaurants are popular. The Dubai Health Authority is working to educate its citizens on making healthier choices, with child-focused initiatives on nutrition education.
24. Vicente [2015-03-01 18:17:02 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
I'd like to withdraw $100, please bimatoprost cheapest It will be his 23rd studio album, added to around as many compilation and live releases. He was also on a generation-defining sampler called "The Rock Machine Turns You On" in 1968, along with the likes of Bob Dylan, Leonard Cohen and The Byrds.
25. Hector [2015-03-01 18:16:59 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
Punk not dead Purchase Cozaar Online How does that compare with existing group coverage offered by employers? Last year, the average worker contribution for an individual policy was $951, according to the Kaiser Family Foundation. For workers buying family coverage, the average contribution was $4,316.
26. Jeramy [2015-03-01 18:16:57 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
Sorry, I'm busy at the moment lumigan 0 1mg ml augentropfen The motoring organisation revealed supermarket petrol prices varied by as much as 6p per litre, depending on the level of competition they faced in various parts of the British Isles. It claimed motorists were paying "simply for living on the wrong side of town".
27. Ismael [2015-03-01 18:16:55 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
I never went to university where to buy bimatoprost without prescription "This is exactly the type of clinical veterinary research we should be doing to treat disease in other animals," said Justin Goodman, director of laboratory investigation at animal rights group PETA.
28. Ismael [2015-03-01 18:16:53 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
Do you like it here? buy lumigan eyelash growth uk Labour is opposed to the timing of the sale, which it saysis designed to bolster Britain's public finances, but hasresisted calls from party activists and trade unions to pledgeto renationalise the firm if it wins power in a 2015 election.
29. Garry [2015-03-01 02:34:49 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
What part of do you come from? ridiculous Alesse Tablets exams With this in mind, the MusГ©e d’Orsay is hosting a new exhibition that aims to take an interpretive, playful, sociological and philosophical approach to exploring all aspects and meanings of the male nude in art.
30. Marcos [2015-03-01 02:34:46 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
Are you a student? sniffed Doxazosin Mesylate Tablets isle canes I'd be interested in comparing crashes on highways, city streets, and rural streets and to what extend cell phone use was a factor in each of those settings. only after looking into that data would you be able to reach any conclusion about cell phone and crash rates.
31. Darrick [2015-03-01 02:34:43 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
I enjoy travelling blunt wildly feg eyelash enhancer bimatoprost glare secretly Apparently the train’s designer, Eiji Mitooka, drove his team mad by insisting on such details as irregular-sized windows to make each carriage different. Mr Mitooka’s face was among the crowds on the platform as the Seven Stars pulled out of the station, with the wistful look of someone sending their child off to university.
32. Anton [2015-03-01 02:34:40 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
Have you got any ? geography oр´сœnр³в­ kapky bimatoprost bare elizabeth The All-Star Game always provides passionate debates on who should or shouldnв€™t be on the field, but this should not be one of those. Puig has the numbers in a limited sample, and he is also the most talked-about player in Major League Baseball over the past few weeks. Let the debate rest and enjoy Puig for what he is ∓ a star among stars, even if just for the moment.
33. Katelyn [2015-03-01 02:34:37 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
What's the current interest rate for personal loans? tips bimatoprost cost judgement While her drop off stage wasn't intentional, the "Come and Get It" singer does plan to fall away from music after her tour wraps in November in order to turn her full attention towards acting.
34. Jerry [2015-03-01 02:34:34 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
I'd like to withdraw $100, please oysters slant Levonorgestrel Price lamp attributed As Bud Selig launches the playoffs on Tuesday with the NL wild-card tango, itв€™s a given he already knows Major League Baseball faces major competition for eyeballs from the National Football League.
35. Chung [2015-03-01 02:34:31 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
How many more years do you have to go? encampment hung latanoprost 0.05 mg/ml flourish slid Former Yankee catcher Russell Martin and ex-Met outfielder Marlon Byrd blasted solo home runs one batter apart Tuesday night and powered the Pirates in Pittsburghв€™s first postseason game in 21 years. Martin ended up with two home runs on the night, and Byrd finished with two RBI as the Pirates beat the Reds, 6-2, in the National League wild-card game at raucous PNC Park.
36. Peter [2015-03-01 02:34:28 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
When do you want me to start? remainder hat Cheap Tricor parting That is what it should take to rescue Collinsв€™ job, and that is what would send a real message that this franchise isnв€™t forever on some kind of Groundhogв€™s Day treadmill. It is what Sandy Alderson needs, too, before everyone starts viewing him as some fake wizard hiding behind a luxury-tax curtain.
37. Lucien [2015-03-01 02:34:25 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
There's a three month trial period coolly Zantac Tablets 150mg southern knee On this week's edition of the Daily News Fifth Yankees Podcast, Mark Feinsand sits down with Robinson Cano to discuss next week's All-Star Game, his participation - and hopeful redemption - in the Home Run Derby, as well as what the Yankees have to do in the second half to reach October. ... plus much more!
38. Jules [2015-03-01 02:34:22 оруулав] Хаанаас: [94.23.5.222]
Have you read any good books lately? worry carriage xalatan mechanism of action ferment claims The Texas-based company's 9.7 million acres in Egypt, ofwhich it so far has only developed 18 percent, promise"considerable exploration and development opportunities,"according to securities regulatory filings.
39. Esteban [2015-03-01 01:37:03 оруулав] Хаанаас: [142.4.215.148]
Go travelling lumigan generic cost в€œI have to go against all my own instincts with everything Sonya does,в€ Kruger says. в€œWe have a consultant who has Aspergerв€™s, and for the last six months Iв€™ve spent more time with him than Iв€™ve spent with my family and friends.в€
40. Vincent [2015-03-01 01:37:00 оруулав] Хаанаас: [142.4.215.148]
Is it convenient to talk at the moment? ventolin prescription prices From Robert De Niro's dramatic weight gain for 'Raging Bull' to Matthew McConaughey's intense loss for 'The Dallas Buyer's Club,' check out celebrities who've shocked us with their shape-shifting ways...
41. Avery [2015-03-01 01:36:57 оруулав] Хаанаас: [142.4.215.148]
I can't hear you very well albuterol online "My sense is that all of the changes in the industryassociated with the transition from three to two-year contracts,along with the timing and impact of device launches during thequarter, combined to moderate the market growth somewhat in theperiod," Mohamed said during his final earnings conference callat Rogers, before incoming CEO Guy Laurence takes over at thehelm early in December.
42. Royal [2015-03-01 01:36:55 оруулав] Хаанаас: [142.4.215.148]
I was made redundant two months ago bimatoprost powder Further narrowing the choices requires the eye and experience of an industry professional who can utilize the specific types of questions asked, as well as the number of questions asked, to suggest which section is likely experimental. For example, the graded sections of the LSAT usually have 101 scored questions, so a section that would deviate from that norm is likely experimental – though there are a couple of tests with 100 and one or two with 102 real questions.
43. Odell [2015-03-01 01:36:52 оруулав] Хаанаас: [142.4.215.148]
Can you hear me OK? there generic minoxidil foam "It was a good, solid quarter. Alcoa continues to show theycan cut costs and will be a survivor," said Tim Ghriskey, chiefinvestment officer of Solaris Asset Management, which owns someAlcoa bonds. "This is a company that remains profitable andstrong despite the tough environment."
44. Sandy [2015-03-01 01:36:50 оруулав] Хаанаас: [142.4.215.148]
History buy minoxidil for women Heather Locklear had a rough 2008, beginning with an embarrassing incident in which a witness called 9-1-1 after seeing the actress acting disoriented and driving erratically. She checked into a medical facility in June to deal with anxiety and depression. After four weeks, Locklear checked out, but in September, she hit the headlines again when she was arrested on suspicion of driving under the influence of prescription drugs (the DUI charges were later dropped.)
45. Octavio [2015-03-01 01:36:47 оруулав] Хаанаас: [142.4.215.148]
Other amount ventolin prescription australia Strong prices for debt, as fears subside of an imminent cutin the supply of cheap money from the U.S. Federal Reserve, havealso meant conditions are good for banks to issue debt; Italianbanks including Banca Popolare di Milano and IntesaSanpaolo have recently sold bonds.
46. Garland [2015-03-01 01:36:44 оруулав] Хаанаас: [142.4.215.148]
Hold the line, please generic endep "I am passionate about two things in this world – the Agency and my family. And while I have given everything I have to the Central Intelligence Agency and its vital mission for a third of a century, it is now time for me to give everything I have to my family," he said.
47. Wilbur [2015-03-01 01:36:42 оруулав] Хаанаас: [142.4.215.148]
I'm a trainee minoxidil 5 discount The recessions that we have endured in the past few years have led to record numbers of companies failing, record numbers of layoffs and historic levels of shareholder losses. Now that the markets are no longer pouring blood, it seems reasonable for shareholders to take stock, keep their options open (cash=options), and play wait and see.
48. Ayden [2015-03-01 00:20:12 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.170]
I work with computers front tag stromectol canada past Vodafone, which wants Kabel Deutschland in orderto offer more television and fixed-line services in its largestEuropean market, said late on Thursday it had secured more than75 percent of shares in the company, a condition for its 7.7billion euro ($10 billion), 87 euro-per-share, offer.
49. Scottie [2015-03-01 00:20:09 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.170]
Get a job edmund propranolol online buy dependant nations Alexis worked at the "Thai Bowl" restaurant in 2008, said Tiki Confer, 64, the owner of the Bangkok House Thai restaurant in White Settlement, Texas. She said he spoke Thai and worshipped at a Buddhist temple.
50. Walton [2015-03-01 00:20:07 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.170]
I was made redundant two months ago opposite mural 100mg seroquel for sleep casual feeling It has been called "Decentral" and would work by using smartphones and other devices to create small networks, measuring as little as a few city blocks, that could not be accessed by government agencies.
51. Plank [2015-03-01 00:20:05 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.170]
Go travelling puzzled danced stromectol online facility butcher “Why are only European companies involved in this?” asked the rival pharmaceutical company executive. “Is something going on between China and Europe? Is GSK doing something that Pfizer wasn’t? I do not think so.”
52. Jamie [2015-03-01 00:20:00 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.170]
Punk not dead valuer mockery seroquel 25mg tablete provocative But serious concerns about interns working long hours and even through the night were raised on Wednesday after the death of Moritz Erhardt, 21, who was found dead late last week at his London accommodation towards the end of a seven-week internship.
53. Melissa [2015-03-01 00:19:58 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.170]
What qualifications have you got? destination successful cheap propranolol online headless Restrepo, the former Obama aide, said he thought Brazilian politics were the main reason the trip fell apart. But he also said the episode may finally bury the "wildly simplistic" idea that the two countries are suited for a diplomatic marriage because they share some common traits.
54. Mackenzie [2015-03-01 00:19:51 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.170]
I'll put her on requests kept seroquel cost australia eternal pitched And if Schьtz looks grave in that portrait, he had good reason to be. He lost his wife after only six years of marriage, and he had to live through the horrors of the Thirty Years War, when the German-speaking lands lost more than a third of their population. Naturally, music-making was severely curtailed, even at the grand Electoral Court in Dresden, where Schьtz was director of music.
55. Pablo [2015-03-01 00:19:49 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.170]
Three years accident crumb quetiapine 200 mg landslide today On Friday Russia said its officials and the FBI werediscussing the matter, and the U.S. Department of Justice said it had assured Russian counterparts that Snowden would not betortured or face the death penalty if he was returned.
56. Jefferey [2015-02-28 21:41:50 оруулав] Хаанаас: [94.23.222.184]
Just over two years Alesse Online "Government support for the housing market is clearly providing firm foundations for prices to build upon in many areas, but for the time being, schemes like Help to Buy are concentrated on new-build properties. We do not yet have a feel for how the second-hand market will fare."
57. Fritz [2015-02-28 21:41:48 оруулав] Хаанаас: [94.23.222.184]
Where did you go to university? que medicamentos tienen bimatoprost в€œIв€™ve led a very special life,в€ says Jones, adding: в€œIв€™ve sold 122 million records, I have a star on Hollywood Blvd., I have American Music Awards, Iв€™ve met the Queen of England twice and Iв€™ve performed for two American Presidents.в€
58. Bob [2015-02-28 21:41:45 оруулав] Хаанаас: [94.23.222.184]
I work here Alesse Vs Yaz "The ISS seal of approval makes the Silver Lake/Michael Delldeal more likely to receive shareholder approval," Brian White,analyst at Topeka Capital Markets said, adding that ISS viewsIcahn's bid "as coming with too much uncertainty."
59. Lonny [2015-02-28 21:41:42 оруулав] Хаанаас: [94.23.222.184]
Is this a temporary or permanent position? bimatoprost bald truth Broad wrote: “I really have no idea [why he has been banned] players love him. I don’t get the policies,” while Onions added: “All the players would love to hear him.”
60. Elvis [2015-02-28 21:41:39 оруулав] Хаанаас: [94.23.222.184]
It's OK bimatoprost ophthalmic solution storage Since Treasury bills are one of the world's safest investments, using them as a discount rate doesn't take risk into account – that's been done in the first step – but does account for the lower value of money obtained later.
61. Ayden [2015-02-28 21:41:31 оруулав] Хаанаас: [94.23.222.184]
magic story very thanks bimatoprost not working в€œAlthough some will perceive this as a reaction to the coaching decision, nothing could be further from the truth,в€ Messier continued. в€œI completely respect the decision that was made and for all the reasons it was made. I harbor no hard feelings toward Glen or the Rangers. This is a personal choice I am making to create a program in the New York area that will give our children more choices and opportunities in the future. I wish the Rangers nothing but the best in the future.в€
62. Bob [2015-02-28 21:41:28 оруулав] Хаанаас: [94.23.222.184]
I'd like a phonecard, please krople do oczu z bimatoprostem Indirect talks between Israel and Syria resumed in 2008, through Turkish government intermediaries, but were suspended following the resignation of Israeli Prime Minister Ehud Olmert over a corruption inquiry.
63. Forrest [2015-02-28 21:41:25 оруулав] Хаанаас: [94.23.222.184]
How much will it cost to send this letter to ? latanoprost ophthalmic solution Snowden wanted some kind of guarantee from the Hong Kong government to help him make his decision now that he knew the U.S. wanted him arrested on charges of espionage. He asked Ho to get something in writing. Ho said he relayed the message to a top Hong Kong official on Friday afternoon. Hours passed. Saturday morning came and turned into afternoon.  He heard nothing back.
64. Destiny [2015-02-28 21:41:21 оруулав] Хаанаас: [94.23.222.184]
Accountant supermarket manager latanoprost ophthalmic side effects Scientists have developed the technique which involves taking stem cells and growing more of them to produce a very small, immature tooth, similar to what a tooth would look like when it starts to grow in an embryo.
65. Arnold [2015-02-28 21:41:19 оруулав] Хаанаас: [94.23.222.184]
I can't get a dialling tone Cardura Tablets "Now that we have the wording and that we know the rules ofthe game, I believe that some banks will feel like they havesome room for manoeuvre," said Khalid Krim, Managing Director,Head of European Capital Solutions at Morgan Stanley.
66. Clyde [2015-02-28 14:44:10 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
Accountant supermarket manager latisse bimatoprost preр³в§o Mumbai-based L&T maintained its revenue growth forecast of15 percent for the current fiscal year to March after reportingon Friday a 7 percent annual rise in recurring net profit forthe three months to Sept. 30.
67. Charlotte [2015-02-28 14:44:08 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
Where are you calling from? bimatoprost hair color Oil prices are also under pressure after data from theAmerican Petroleum Institute (API) showed crude inventories atthe Cushing, Oklahoma, hub rose last week for the first timesince early July, while overall U.S. crude stockpiles alsogained.
68. Bryce [2015-02-28 14:44:06 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
I'm doing a phd in chemistry bimatoprost api в€œWhat would be more interesting is if they put moreparameters on the timing of the buyback -- sooner is better thanlater,в€ said Hedberg, who has a neutral rating on Microsoft.в€œThe dividend is more material because itв€™s incremental totheir existing dividend.в€
69. Leah [2015-02-28 14:44:03 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
Another service? Buy Tricor George Clooney has famously said that he'll never marry again, and his most recent breakup, this time from former WWE star Stacy Keibler, shows that he may just be right. (The Oscar winner, 52, was married once, to actress Talia Balsam, from 1989 to 1993.) "I gave it a shot," he told Piers Morgan in 2011 of wedded bliss, "[And that ought to have] proven how good I was at it." But that certainly doesn't mean he doesn't date! Take a look at Hollywood's most eligible bachelor's past romances.
70. Behappy [2015-02-28 14:44:00 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
I've just graduated buy latanoprost In May, nearly 23 million workers, 14.8 percent, were jobless or underemployed, theВ Bureau of Labor StatisticsВ reported. At shadowstats.com, a website dedicated to exposing and analyzing flaws in government economic data, economist John Williams also counts people who have given up hope of finding work. His figure for May brings the total to almost 30 million people, one in five.
71. Ezekiel [2015-02-28 14:43:58 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
I'd like to transfer some money to this account Cost Of Alesse The digital money transfer company priced a follow-onoffering at $30.50 per share, slightly below the stock's Tuesdayclose. The company increased the size of the offering to 4.4million shares from 3.7 million. About 3 million shares arebeing offering by the company.
72. Faith [2015-02-28 14:43:56 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
Could I have , please? bimatoprost y embarazo The Obama administration has a list of grievances with Putin, including his supporting the oppressive Syrian regime in the countryв€™s two-year civil war, Russiaв€™s oppression of political dissenter and a recent Russian law criminalizing advocacy of gay rights.
73. Gavin [2015-02-28 14:43:54 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
I've lost my bank card latanoprost ophth soln 2.5ml 0.005 Jarrou Ag Ahmed lives in Camp Goudoubo in Burkina Faso. It is a temporary home for over 10,000 Malian refugees. He hopes the new leadership will restore peace and security in the country, once considered an oasis of democracy in a troubled region.
74. Stefan [2015-02-28 14:43:52 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
Good crew it's cool :) Tricor 145 We'll test and review the Nintendo 2DS as soon as we get it in, and will consider all groups who might want to buy it when evaluating the handheld. Whether the final 2DS is a high-quality product remains to be seen until we get our hands on it, but its concept is brilliant, especially going into the holiday season.
75. Sylvester [2015-02-28 14:43:49 оруулав] Хаанаас: [188.165.213.222]
Would you like a receipt? Alesse Spotting The VIP room gaming promoter said it may have to delay itsplanned listing on the Hong Kong stock exchange, citing theuntimely death of its sponsor's principal, who was in charge ofthe listing application. VIP rooms are exclusive areas withincasinos. (Compiled by Varun Aggarwal)
76. Cecil [2015-02-28 03:26:19 оруулав] Хаанаас: [94.23.12.169]
How long are you planning to stay here? http://www.bethelhebrew.org/about-us Cardura Vs Flomax Germany is unhappy with the plan to give the EU the power to kill off failed banks because, via the “single resolution fund”, German banks, and possibly taxpayers, will be forced to foot the bill for the rescue or winding up of banks in weaker eurozone countries.
77. Daron [2015-02-28 03:26:16 оруулав] Хаанаас: [94.23.12.169]
Not in at the moment http://www.europanova.eu/tag/federalisme/ latisse el cual es soluciр³с–n tр³с–pica oftр³сžlmica de bimatoprost A U.S. official said on Tuesday the United States was leaning toward withholding most military aid to Egypt except to promote counter-terrorism and other security priorities. Egypt has been among the largest recipients of U.S. military and economic aid for decades.
78. Pedro [2015-02-28 03:26:13 оруулав] Хаанаас: [94.23.12.169]
Wonderfull great site http://version22.com/contact/ latanoprost timolol maleate eye drops "United Capital is a perfectly normal U.K.-registeredfinancial services holding company." When asked about concernsover the deal in Bulgaria, she said: "if people have a problemwith it, I don't care."
79. Bobbie [2015-02-28 03:26:11 оруулав] Хаанаас: [94.23.12.169]
Accountant supermarket manager http://www.muruniiduk.ee/products Tricor Malaysia Combining the dysfunctional family reunion and the home invasion thriller, в€œYouв€™re Nextв€ tries, somewhat valiantly, to add new twists to the usual bloody horror-flick shenanigans. But aside from a few fresh chords, itв€™s same-old, same-old.
80. Jeramy [2015-02-28 03:26:09 оруулав] Хаанаас: [94.23.12.169]
Sorry, I ran out of credit http://www.paroissestpaul.ca/nous-joindre.html Zantac 20 Mg Itв€™s the latest and most important in a string of failed must-win games for these 0-4 Giants. They continue to believe that one victory can jump-start their season, that if they can win here, they can run off a streak of wins and jump back into the thick of a division thatв€™s come to be known as the NFC Least. Victor Cruz even said he still в€œ100%в€ believes this Giants team can make the playoffs.
81. Nathan [2015-02-28 03:26:07 оруулав] Хаанаас: [94.23.12.169]
I wanted to live abroad http://zoombait.com/z-hog/ Discount Alesse Before I could think about clothes and toys, however, I had to tackle food. Johnny has always been fussy. I’ve relied on organic toddler lasagne and mini-rice cakes to coax him into eating.
82. Perry [2015-02-28 03:26:05 оруулав] Хаанаас: [94.23.12.169]
Where are you calling from? http://www.muruniiduk.ee/products Order Tricor In April 2011 J.P. Morgan suspended its collections litigation across the country, withdrew certain cases and alerted regulators to the problems. It then decided to examine 1,086 cases from 2010 and earlier years J.P. Morgan's review found that external law firms were responsible for errors made on legal costs and extra interest charges applied once the cases went to court.
83. Sonny [2015-02-28 03:26:02 оруулав] Хаанаас: [94.23.12.169]
What do you want to do when you've finished? http://www.europanova.eu/tag/crise/ generic latisse .03 bimatoprost One key reason for financial advisers - as well as big institutions - to keep money invested in the market: taxes. The outsized gains of the stock market in the past year mean that investors will be left with a big tax bill if they sell now, several advisers said.
84. Alonso [2015-02-28 03:25:59 оруулав] Хаанаас: [94.23.12.169]
I'm sorry, he's http://www.bethelhebrew.org/about-us Doxazosin Mesylate Tablets This year, the program is nominated for six Primetime Emmy Awards, including one for best drama series. A spinoff show based on lawyer Saul Goodman, a character played by Bob Odenkirk, was recently approved for production.
85. Percy [2015-02-28 03:25:57 оруулав] Хаанаас: [94.23.12.169]
Please wait https://rarcc.org/contact-us online buy bimatoprost Kerry already has surpassed that figure, flying 213,028 miles since only February to 34 countries over 107 days as a surge in talks over Syria's civil war and renewed Middle East peace negotiations helped take him the equivalent of 8 1/2 times around the world.
86. Maximo [2015-02-28 00:02:31 оруулав] Хаанаас: [192.99.14.166]
Can I use your phone? http://www.streamsweden.com/tjanster/ propranolol mg for anxiety FOMC statement noted the Fed acknowledges the economy continues to strengthen, yet Bernanke & Co. also recognized the challenges facing the market and the economy.  в€œThe Committee sees the downside risks to the outlook for the economy and the labor market as having diminished, on net, since last fall, but the tightening of financial conditions observed in recent months, if sustained, could slow the pace of improvement in the economy and labor market,в€ read the statement, which also made references to the fact that в€œmortgage rates have risen further and fiscal policy is restraining economic growth.в€
87. Emmanuel [2015-02-28 00:02:27 оруулав] Хаанаас: [192.99.14.166]
Could you ask her to call me? http://www.streamsweden.com/tjanster/ buy propranolol online canada "I have already said many times that (we are) willing to have equal consultations with Taiwan on cross-strait issues within the framework of the one-China (principle), and make reasonable and fair arrangements for this."
88. Oswaldo [2015-02-28 00:02:25 оруулав] Хаанаас: [192.99.14.166]
I'd like to open a business account http://www.spring-fling.co.uk/friends seroquel xr 150 mg sleep Business travelers, who spend two or three times as much as those flying for fun, are likely to lose out if the merger fails, since there would be no third alternative to the large domestic and international route networks offered by United and Delta.
89. Hunter [2015-02-28 00:02:23 оруулав] Хаанаас: [192.99.14.166]
I live here http://www.spring-fling.co.uk/programme seroquel xr 200 mg price Adorned with posters promoting condom use and AIDS awareness, and equipped with alarms that can be activated in case of danger, the bare-bones garages hold space for a car and little else. They are for car customers only; men on foot or on motorbikes are not allowed.
90. Darnell [2015-02-28 00:02:21 оруулав] Хаанаас: [192.99.14.166]
Please wait http://www.streamsweden.com/tjanster/ propranolol hcl prescription Cameron says Ofcom, an industry regulator, will monitor ISPs to judge how well the program is being implemented. Whether or not it will audit the blacklist independently is unknown. A spokesperson for Ofcom told CBSNews.com that it is too early to determine the organization's level of involvement, and that its main role is to determine the effectiveness of the ISP.
91. Augustus [2015-02-28 00:02:19 оруулав] Хаанаас: [192.99.14.166]
I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh http://www.spring-fling.co.uk/brochure buy quetiapine в€œIв€™m a student of the game and I just know what it takes to win,в€ Rolle says. в€œIв€™ve won on every level that Iв€™ve been playing football. I know what to look for within myself, I know what to look for within the team that Iв€™m playing on. Iв€™m able to look up and down the sidelines and see a lot of different things. I analyze a lot. I think a lot. And more importantly I try to do whatever I can do to help.
92. Sydney [2015-02-28 00:02:16 оруулав] Хаанаас: [192.99.14.166]
Could you send me an application form? http://www.spring-fling.co.uk/brochure discount quetiapine The deal value could vary by 60 million euros either waydepending on the amount of Caixabank real estate assets managedby the newly formed company over the next three years, Caixabanksaid in a statement.
93. Deandre [2015-02-28 00:02:14 оруулав] Хаанаас: [192.99.14.166]
Stolen credit card http://www.holysoakers.com/agence/ generic stromectol His whereabouts were unclear on Sunday, but in similar prior cases, the United States has held detainees aboard ship. U.S. Navy vessels in the Mediterranean, as well as bases in Italy and Germany, would be just a short flight away.
94. Incomeppc [2015-02-28 00:02:12 оруулав] Хаанаас: [192.99.14.166]
I can't stand football http://www.spring-fling.co.uk/friends seroquel xr quetiapine fumarate 50 mg ISRAEL claimed to have PROOF that IRAQ had reconstituted in nuclear weapons program and the US went into a 10 year war and occupation of IRAQ over that pack of lies killing millions of Iraqis and thousands of US military and costing us taxpayers at least $720M per day.
95. Douglass [2015-02-28 00:02:10 оруулав] Хаанаас: [192.99.14.166]
Children with disabilities http://www.holysoakers.com/agence/ ivermectin buy online But now, "China is asking for the removal of more than 100products from the ITA negotiation, which cannot be viewed as ameaningful effort, said Sage Chandler, vice president forinternational trade at the Consumer Electronics Association.
96. Johnson [2015-02-27 20:31:20 оруулав] Хаанаас: [142.4.215.148]
We used to work together seroquel 25 mg quanto costa Sunshine Heart said it enrolled its first patient in apivotal study of its C-Pulse heart device in the United States. The implantable device will be tested in patients with moderateto severe heart faliure.
97. Jamie [2015-02-27 20:31:17 оруулав] Хаанаас: [142.4.215.148]
I'm in a band quetiapine 25mg "It's a pretty serious development for New Zealand given howimportant dairy is. But what usually happens with these foodquality issues is that as details come out, people tend to feelmore reassured," said Chris Tennent-Brown, FX economist atCommonwealth Bank in Sydney.
98. Gaylord [2015-02-27 20:31:15 оруулав] Хаанаас: [142.4.215.148]
I went to 25 seroquel But Charlesв€™s aides defended his tax arrangements. в€œThe Prince of Wales chooses to devote the majority of his income from the Duchy of Cornwall to meeting the costs of his public and charitable duties, as well as those of his immediate family,в€ the Duchy said.
99. Donte [2015-02-27 20:31:12 оруулав] Хаанаас: [142.4.215.148]
I wanted to live abroad stromectol purchase Angered by the reports of U.S. espionage, Rousseff canceledthe visit to Washington and, later, at an address before theU.N. General Assembly, denounced it as a violation of humanrights and international law.
100. Marvin [2015-02-27 20:31:10 оруулав] Хаанаас: [142.4.215.148]
I'm from England propranolol buy online australia Barring another major move this offseason, the backcourt will include point guard Brandon Knight and perhaps shooting guard Kentavious Caldwell-Pope, the No. 8 overall pick in last monthв€™s draft. The Pistons went into the offseason with $20-plus million in cap space, and desperately need to take advantage of the financial flexibility unlike the last time they had a lot of money to spend in the summer.
Та эндээс хууль эрх зүй, гэрээний талаар шинэ мэдээлэл авах болно.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
©2005-2015. 1927.mn - Монголд бизнес эндээс эхэлдэг. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Вэб сайтын дизайн, програмчлалыг АСУ Дисковери ХХК. Вэб сайтыг хөгжүүлэгч 1927.mn-ийн хамт олон.
Free counter and web stats