Бизнес зар үйлчилгээ, лавлах, мэдээ мэдээллийн төвлөрсөн портал
Нэвтрэх код: [?]
Ерөнхий хайлт:
“Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ”-г талууд хэрхэн байгуулдаг тухай

Зөвлөмж өгөх тухай

   Нэг: Зөвлөмж өгөх асуудал

   1.1 Тус сайтын зөвлөгөө буланд тавих “Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ”-г талууд хэрхэн байгуулдаг мөн гарч болзошгүй хүндрэлтэй асуудлуудын талаар 

   Хоёр: Зөвлөмжид ашигласан хууль тогтоомж

1. Иргэний хууль

2. Иргэний хуулийн тайлбар /Гэрээний эрх зүй/

   Гурав: Зөвлөмжийн талаар

      Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ

      Бусдын өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэх гэрээний нэг төрөл бол орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ юм. Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ гэдэг нь худалдагч гэрээний зүйл болох орон сууцыг худалдан авагчийн өмчлөлд шилжүүлэх, худалдан авагч нь хүлээн авч, тохиролцсон үнийг төлөхтэй холбогдсон эрх, үүргийг үүсэх, өөрчлөх дуусгавар болгох зорилгоор хүсэл зоригоо илэрхийлсэн иргэн, хуулийн этгээдийн хэлцлийг хэлдэг.

      Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээг бичгээр байгуулж, түүнийг тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгө оршин байгаа нутаг дэвсгэрийн нотариатаар гэрчлүүлэн, улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлэх шаардлагатай юм. Хэрэв бүртгүүлээгүй, нотариатаар гэрээг гэрчлүүлээгүй бол Иргэний хуулийн 56-р зүйлийн 56.1.8-д заасны дагуу “хуулиар тогтоосон хэлбэрийг зөрчсөн, хуульд заасан тохиолдолд зохих этгээдийн зөвшөөрөлгүй хийсэн хэлцэл” хүчин төгөлдөр бус байна.

      Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахад шаардагдах материал:

• Талууд иргэний үнэмлэх
• Худалдаж байгаа орон сууцны гэрчилгээ

Орон сууц шилжүүлэхтэй холбогдсон зардал хуваарилах

      Талууд гэрээндээ заагаагүй бол худалдан авагч орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахад шаардагдах бичиг баримтыг бүрдүүлэх, нотариатаар гэрчлүүлэх, улсын бүртгэлийн байгуулагад бүртгүүлэхтэй холбоотой зардлыг хариуцна.

      Орон сууцны өмчлөх эрхийг бусдад шилжүүлэх, энэ тухай улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай хүсэлтийг эрх шилжүүлж /худалдаж/ байгаа болон уг эрхийг уг эрхийг олж авч байгаа /худалдан авч/ хэн нь ч гаргах эрхтэй боловч энэ ажиллагаатай холбоотой зардлыг талууд өөрөөр тохиролцоогүй бол зөвхөн худалдагч хариуцна. Хэрвээ талууд тохиролцвол энэхүү зардлыг хуваан төлж болно.

      Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэхэд:

1. Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээг бүртгэхэд

Бүрдүүлэх материал:

• Иргэний үнэмлэхийн хуулбар ( 2 талын)

• Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ,

• Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл

• Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;

• Тухайн дүүргийн татварын хэлтэст орлогын албан татвар /2 хувиар/ төлсөн баримт эсвэл тодорхойлолт.

Үйлчилгээний хураамж:
Өмчлөх эрхийг шилжүүлж байгаа гэрээний үнийн дүн (төгрөг )       Хөлс /төгрөгөөр/
      Хөлс /төгрөгөөр/ Энгийн            яаралтай
10.000.000 хүртэл
10 000 001-100 000 000
100 000 001-ээс дээш
8.000
25.000
60.000
16.000
50.000
120.000
 

Ажлын 7 өдөрт шийдвэрлэнэ

Ажлын 8 цагт шийдвэрлэнэ

 
Гэрчилгээний үнэ 5000 төгрөг
 
Хавсралт 1

ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ

________________                                                                                              _______________

       /он, сар, өдөр/                                                                                                 /үйлдсэн газар/

 
Гэрчилгээний дугаар _________________
Улсын бүртгэлийн дугаар _____________

Иргэний хуулийн 243.1 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн нэг талаас ______________________

______________________________________ тоотод оршин суух __________________ -ийн

___________________ би /худалдагч тал/, нөгөө талаас ______________________________

______________________ ______________ тоотод оршин суух _______________ -ийн

_________________ /худалдан авагч тал/ бид харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

1. Худалдагч тал нь худалдан авагчийн өмчлөлд байгаа гэрчилгээний дугаар_____________,

улсын бүртгэлийн дугаар_____________бүхий__ байрлах, _____ м2, ____ өрөө бүхий

орон сууц /өвөл, зуны хашаа, байшин/-ыг шилжүүлнэ.

2. Худалдагч талын шилжүүлэх орон сууцны чанар, ашиглах хугацаанд гарсан элэгдэл болон

бусад хүчин зүйл нь Иргэний хуулийн 243.1 дэх хэсгийн шаардлагад нийцсэн байна.

3. Орон сууцыг худалдагч тал худалдан авагч талд _______________________

_________________________________________________________________ /тоогоор, үсгээр/

төгрөгөөр худалдах ба төлбөрийг _____ оны ____ дугаар сарын ____-ны өдөр төлж дуусгасан

байна. Төлбөрийг талууд харилцан тохиролцсоны дагуу мөнгө, эсхүл эд хөрөнгийн хэлбэрээр

хийж болно. _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
______________________________________________________

4. Уг орон сууц худалдагдаагүй, барьцаалагдаагүй, битүүмжлэгдээгүй, хөлслүүлээгүй, түрээслүүлээгүй болно.

5. Гэрээ нотариатчаар гэрчлэгдэн Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн газар бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно.

6. Уг гэрээг гэрчлүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг хоёр тал харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.

7. Нэмэлт нөхцөл ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН :

ХУДАЛДАГЧ :                                                       ХУДАЛДАН АВАГЧ :

________________ ______________       __________________ ______________

        /нэр/           /гарын үсэг/                                /нэр/                            /гарын үсэг/

Иргэний үнэмлэхийн ¹____________     Иргэний үнэмлэхийн ¹ _____________

Регистрийн ¹ ___________________     Регистрийн ¹ _____________________
Хамтран өмчлөгчид :                                     Хамтран өмчлөгчид :
1. ______________________________     1. _______________________________

      (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)            (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)

    ______________________________         _______________________________

                  (регистрийн ¹, Гарын үсэг)                 (регистрийн ¹, Гарын үсэг)

2. ______________________________     2. _______________________________

      (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)            (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)

    ______________________________         _______________________________

                  (регистрийн ¹, Гарын үсэг)                 (регистрийн ¹, Гарын үсэг)

3. ______________________________     3. _______________________________

      (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)            (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)

    ______________________________         _______________________________

                  (регистрийн ¹, Гарын үсэг)                 (регистрийн ¹, Гарын үсэг)

4. ______________________________     4. _______________________________

      (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)            (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)

    ______________________________         _______________________________

                  (регистрийн ¹, Гарын үсэг)                 (регистрийн ¹, Гарын үсэг)

5. ______________________________     5. _______________________________

      (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)            (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)

    ______________________________         _______________________________

                  (регистрийн ¹, Гарын үсэг)                 (регистрийн ¹, Гарын үсэг)

Тамга     Нотариатч ____________________

 

MBS ХУУЛИЙН ФИРМ
Утас: 976-1170114022, 99105611, Email: info@mbs.mn

1487 удаа үзсэн | 2009-04-18
Эх сурвалж: MBS ХУУЛИЙН ФИРМ
Нэр:
И-мэйл:
Та өөрийн сэтгэгдэлтэй холбоотой бидэнд тавих санал хүсэлт байвал и-мэйлээ оруулна уу. Бид уг и-мэйлээр таньтай холбогдох болно.
Жич: Сэтгэгдлийн жагсаалт дээр и-мэйл гарахгүй.
Өөрийн нэр:
Өөрийн и-мэйл: *
Найзын и-мэйл: *
http://www.1927.mn/news/law/0904180001
  Зочдын сэтгэгдэл (Нийт: 3) Та дээрх мэдээ мэдээлэлтэй холбоотой сэтгэгдлээ ЭНД дарж үлдээнэ үү. 
1. compare auto insurance prices [2011-07-18 12:37:12 оруулав] Хаанаас: [173.224.120.139]
Excellent blog here! Additionally your site rather a lot up fast! What host are you the use of? Can I am getting your associate link in your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol
compare auto insurance quotes
compare auto insurance
auto insurance comparison
2. suvdmaa [2009-12-13 18:21:39 оруулав] Хаанаас: [92.41.99.23]
hayagaa byryy bichsen baina . suvdmaa_2005@yahoo.co.uk
3. suvdmaa [2009-12-13 18:19:19 оруулав] Хаанаас: [92.41.99.23]
sainyy. hashaa baishin hydaldan abahad oron syyts hydaldah hydaldan abah gereenii mayagtiig ahsiglah yy. mun gadaadad baigaa hvn mongold hashaa baishin abbal hen negen itgemjlegsen hvn minii umnuus hydaldan abch ugch boloh yy .tiim minii zvgees yamar zvil hiih be. tyslaach . hariy
Та эндээс хууль эрх зүй, гэрээний талаар шинэ мэдээлэл авах болно.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
©2005-2014. 1927.mn - Монголд бизнес эндээс эхэлдэг. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Вэб сайтын дизайн, програмчлалыг АСУ Дисковери ХХК. Вэб сайтыг хөгжүүлэгч 1927.mn-ийн хамт олон.
Free counter and web stats