Бизнес зар үйлчилгээ, лавлах, мэдээ мэдээллийн төвлөрсөн портал
Нэвтрэх код: [?]
Ерөнхий хайлт:
“Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ”-г талууд хэрхэн байгуулдаг тухай

Зөвлөмж өгөх тухай

   Нэг: Зөвлөмж өгөх асуудал

   1.1 Тус сайтын зөвлөгөө буланд тавих “Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ”-г талууд хэрхэн байгуулдаг мөн гарч болзошгүй хүндрэлтэй асуудлуудын талаар 

   Хоёр: Зөвлөмжид ашигласан хууль тогтоомж

1. Иргэний хууль

2. Иргэний хуулийн тайлбар /Гэрээний эрх зүй/

   Гурав: Зөвлөмжийн талаар

      Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ

      Бусдын өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэх гэрээний нэг төрөл бол орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ юм. Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ гэдэг нь худалдагч гэрээний зүйл болох орон сууцыг худалдан авагчийн өмчлөлд шилжүүлэх, худалдан авагч нь хүлээн авч, тохиролцсон үнийг төлөхтэй холбогдсон эрх, үүргийг үүсэх, өөрчлөх дуусгавар болгох зорилгоор хүсэл зоригоо илэрхийлсэн иргэн, хуулийн этгээдийн хэлцлийг хэлдэг.

      Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээг бичгээр байгуулж, түүнийг тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгө оршин байгаа нутаг дэвсгэрийн нотариатаар гэрчлүүлэн, улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлэх шаардлагатай юм. Хэрэв бүртгүүлээгүй, нотариатаар гэрээг гэрчлүүлээгүй бол Иргэний хуулийн 56-р зүйлийн 56.1.8-д заасны дагуу “хуулиар тогтоосон хэлбэрийг зөрчсөн, хуульд заасан тохиолдолд зохих этгээдийн зөвшөөрөлгүй хийсэн хэлцэл” хүчин төгөлдөр бус байна.

      Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахад шаардагдах материал:

• Талууд иргэний үнэмлэх
• Худалдаж байгаа орон сууцны гэрчилгээ

Орон сууц шилжүүлэхтэй холбогдсон зардал хуваарилах

      Талууд гэрээндээ заагаагүй бол худалдан авагч орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахад шаардагдах бичиг баримтыг бүрдүүлэх, нотариатаар гэрчлүүлэх, улсын бүртгэлийн байгуулагад бүртгүүлэхтэй холбоотой зардлыг хариуцна.

      Орон сууцны өмчлөх эрхийг бусдад шилжүүлэх, энэ тухай улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай хүсэлтийг эрх шилжүүлж /худалдаж/ байгаа болон уг эрхийг уг эрхийг олж авч байгаа /худалдан авч/ хэн нь ч гаргах эрхтэй боловч энэ ажиллагаатай холбоотой зардлыг талууд өөрөөр тохиролцоогүй бол зөвхөн худалдагч хариуцна. Хэрвээ талууд тохиролцвол энэхүү зардлыг хуваан төлж болно.

      Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэхэд:

1. Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээг бүртгэхэд

Бүрдүүлэх материал:

• Иргэний үнэмлэхийн хуулбар ( 2 талын)

• Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ,

• Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл

• Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;

• Тухайн дүүргийн татварын хэлтэст орлогын албан татвар /2 хувиар/ төлсөн баримт эсвэл тодорхойлолт.

Үйлчилгээний хураамж:
Өмчлөх эрхийг шилжүүлж байгаа гэрээний үнийн дүн (төгрөг )       Хөлс /төгрөгөөр/
      Хөлс /төгрөгөөр/ Энгийн            яаралтай
10.000.000 хүртэл
10 000 001-100 000 000
100 000 001-ээс дээш
8.000
25.000
60.000
16.000
50.000
120.000
 

Ажлын 7 өдөрт шийдвэрлэнэ

Ажлын 8 цагт шийдвэрлэнэ

 
Гэрчилгээний үнэ 5000 төгрөг
 
Хавсралт 1

ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ

________________                                                                                              _______________

       /он, сар, өдөр/                                                                                                 /үйлдсэн газар/

 
Гэрчилгээний дугаар _________________
Улсын бүртгэлийн дугаар _____________

Иргэний хуулийн 243.1 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн нэг талаас ______________________

______________________________________ тоотод оршин суух __________________ -ийн

___________________ би /худалдагч тал/, нөгөө талаас ______________________________

______________________ ______________ тоотод оршин суух _______________ -ийн

_________________ /худалдан авагч тал/ бид харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

1. Худалдагч тал нь худалдан авагчийн өмчлөлд байгаа гэрчилгээний дугаар_____________,

улсын бүртгэлийн дугаар_____________бүхий__ байрлах, _____ м2, ____ өрөө бүхий

орон сууц /өвөл, зуны хашаа, байшин/-ыг шилжүүлнэ.

2. Худалдагч талын шилжүүлэх орон сууцны чанар, ашиглах хугацаанд гарсан элэгдэл болон

бусад хүчин зүйл нь Иргэний хуулийн 243.1 дэх хэсгийн шаардлагад нийцсэн байна.

3. Орон сууцыг худалдагч тал худалдан авагч талд _______________________

_________________________________________________________________ /тоогоор, үсгээр/

төгрөгөөр худалдах ба төлбөрийг _____ оны ____ дугаар сарын ____-ны өдөр төлж дуусгасан

байна. Төлбөрийг талууд харилцан тохиролцсоны дагуу мөнгө, эсхүл эд хөрөнгийн хэлбэрээр

хийж болно. _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
______________________________________________________

4. Уг орон сууц худалдагдаагүй, барьцаалагдаагүй, битүүмжлэгдээгүй, хөлслүүлээгүй, түрээслүүлээгүй болно.

5. Гэрээ нотариатчаар гэрчлэгдэн Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн газар бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно.

6. Уг гэрээг гэрчлүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг хоёр тал харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.

7. Нэмэлт нөхцөл ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН :

ХУДАЛДАГЧ :                                                       ХУДАЛДАН АВАГЧ :

________________ ______________       __________________ ______________

        /нэр/           /гарын үсэг/                                /нэр/                            /гарын үсэг/

Иргэний үнэмлэхийн ¹____________     Иргэний үнэмлэхийн ¹ _____________

Регистрийн ¹ ___________________     Регистрийн ¹ _____________________
Хамтран өмчлөгчид :                                     Хамтран өмчлөгчид :
1. ______________________________     1. _______________________________

      (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)            (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)

    ______________________________         _______________________________

                  (регистрийн ¹, Гарын үсэг)                 (регистрийн ¹, Гарын үсэг)

2. ______________________________     2. _______________________________

      (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)            (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)

    ______________________________         _______________________________

                  (регистрийн ¹, Гарын үсэг)                 (регистрийн ¹, Гарын үсэг)

3. ______________________________     3. _______________________________

      (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)            (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)

    ______________________________         _______________________________

                  (регистрийн ¹, Гарын үсэг)                 (регистрийн ¹, Гарын үсэг)

4. ______________________________     4. _______________________________

      (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)            (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)

    ______________________________         _______________________________

                  (регистрийн ¹, Гарын үсэг)                 (регистрийн ¹, Гарын үсэг)

5. ______________________________     5. _______________________________

      (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)            (Эцэг/эх/-ийн нэр, нэр)

    ______________________________         _______________________________

                  (регистрийн ¹, Гарын үсэг)                 (регистрийн ¹, Гарын үсэг)

Тамга     Нотариатч ____________________

 

MBS ХУУЛИЙН ФИРМ
Утас: 976-1170114022, 99105611, Email: info@mbs.mn

1747 удаа үзсэн | 2009-04-18
Эх сурвалж: MBS ХУУЛИЙН ФИРМ
Нэр:
И-мэйл:
Та өөрийн сэтгэгдэлтэй холбоотой бидэнд тавих санал хүсэлт байвал и-мэйлээ оруулна уу. Бид уг и-мэйлээр таньтай холбогдох болно.
Жич: Сэтгэгдлийн жагсаалт дээр и-мэйл гарахгүй.
Өөрийн нэр:
Өөрийн и-мэйл: *
Найзын и-мэйл: *
http://www.1927.mn/news/law/0904180001
  Зочдын сэтгэгдэл (Нийт: 100) Та дээрх мэдээ мэдээлэлтэй холбоотой сэтгэгдлээ ЭНД дарж үлдээнэ үү. 
1. Mariano [2015-05-28 08:59:16 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
How do you know each other? silvitrata imobiliaria "The Committee also expresses particular concern about allegations of politically-motivated prosecutions of elected politicians, such as former Prime Minister Yulia Tymoshenko, for excess of authority or official power," they added.
2. Cletus [2015-05-28 08:59:12 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
It's serious how to use forzest 20 If young people are drowning in debt, their blood pressure may be on the rise and their health could suffer. A new Northwestern MedicineВ® study has found that high financial debt is associated with higher diastolic blood ...
3. Dominic [2015-05-28 08:59:09 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Could you give me some smaller notes? buy yagara Late last year, the company's Indian joint venture suspendedemployees, including the chief financial officer, as part of aninternal investigation into bribery allegations in India andsubsequently brought in a team of lawyers from a U.S. firm tostrengthen compliance.
4. Angel [2015-05-28 08:59:05 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
How much will it cost to send this letter to ? yagara online Yes there are a number of options available, you can set your browser either to reject all cookies, to allow only "trusted" sites to set them, or to only accept them from the site you are currently on.
5. Willis [2015-05-28 08:59:00 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Accountant supermarket manager tadapox nebenwirkungen Sarah Murnaghan has developed pneumonia in one of her newly transplanted lungs, her mother wrote on Facebook. It likely developed because Sarah breathed in her stomach contents, doctors told her mother.
6. Virgil [2015-05-28 08:58:56 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Stolen credit card super p-force in deutschland kaufen Rigorously trained as a draughtsman and painter at the Royal Academy’s schools, Holl found both his subject and his voice in 1870 when he spent four months living in the fishing village at Cullercoats on the coast of Northumberland. There he grew close enough to the fishing community to be able to sketch and even to paint women and children inside their cottages. So accurate was his attention to detail that today these pictures are considered unique records of the clothes and living conditions in 19th century Britain.
7. Parker [2015-05-28 08:58:50 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Free medical insurance malegra fxt manufacturer * Canadian Natural Resources Ltd, Canada's largestindependent oil producer, has been unable to stop a series ofleaks from underground wells, according to regulators inAlberta, raising questions about a technology the industry haschampioned as less environmentally disruptive than the open-pitmining of oil sands. ()
8. Cortez [2015-05-28 08:58:47 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
We were at school together silvitra cheap price With the launch date less than five weeks away, theadministration faces a daunting challenge in getting theprograms up and running in all 50 states in the face of steadyopposition from Republicans, who have sought to hold up or cutfunding for parts or all of the law.
9. Robin [2015-05-27 05:02:36 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Where did you go to university? stendra cream Life insurance can help provide financial security for your family. However, if you buy it for any reason other than the death benefit, make sure that the policy fills the alternative role in the best possible fashion before writing your first premium check.
10. Hector [2015-05-27 05:02:32 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
What sort of music do you listen to? dosage of nizagara We're drinking coffee and idly perusing the menu while we wait for his buddies to join us. I'm not even aware of the Bob Marley song playing on the overhead speakers until he says matter-of-factly, "I love reggae!  Makes me feel like I'm going to the beach today and not to war."  
11. Lucius [2015-05-27 05:02:29 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
In a meeting zenegra bg They remain a tiny minority of the 2 million Syrians now registered as refugees. Another 5 million Syrians are displaced within their own country because of the conflict, which has killed more than 100,000 Syrians.
12. Jarod [2015-05-27 05:02:27 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Sorry, I'm busy at the moment how long does it take for nizagara to work But if that get-rich-quick narrative was an exaggeration before the financial crisis, it's even less true since. The hedge fund industry's performance has been spotty in recent years; its public image, bruised. SAC Capital Advisors became the latest high-flyer brought low when the Justice Department on Thursday accused it of allowing insider trading and making hundreds of millions of dollars illegally.
13. Moses [2015-05-27 05:02:24 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Through friends tadalista dosage Telefonica could put its Czech business on the market,although a source with knowledge of the matter said it was in norush. Czech Telefonica is not performing as well as in the past,with revenues down 6.2 percent year-on-year and operating cashflow also down 16.3 percent. But it is still faring better thanthe rest of Telefonica's subsidiaries in Europe.
14. Dogkill [2015-05-27 05:02:21 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Very Good Site eriacta tabletki "Here, we see the need for more dramatic interventions," he said. "These businesses are in the fix/take-action mode, which includes exploring all possibilities - including joint venturing or divesting them."
15. Natalie [2015-05-27 05:02:19 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I can't get through at the moment himalaya himcolin review "This generation of filmmakers has seen most of its movieson small screens - there's less screen-sized prejudice - which Ithink is opening up a lot of choice and business models," saidTed Sarandos, chief content officer for Netflix.
16. Salvatore [2015-05-27 05:02:16 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I've got a full-time job himalaya himcolin gel use в€˜If anyone does have any concerns there will be members of the local Neighbourhood Policing Team in the area throughout the day that they can approach. Alternatively they can contact police on 101.в€™
17. Shaun [2015-05-27 05:02:13 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
How do I get an outside line? donde venden stendra en mexico The right way to lower local taxes в€” one the could be of great benefit to the city в€” is to cut expensive and unnecessary state mandates and to give local governments greater power at the bargaining table with public employee unions.
18. Alex [2015-05-26 00:29:52 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I'm self-employed zenegra manufacturer Macau is the only place in China where nationals are legallyallowed to gamble in casinos. Traditionally reliant on "bigwhale" spenders who drop up to 1 million yuan ($163,000) perbet, Macau's casinos are now seeing rapid growth from the "massmarket" crowd who come primarily to gamble but are increasingtheir spend on retail, dining and five-star hotels.
19. Isidro [2015-05-26 00:29:49 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Hold the line, please staxyn 10 mg odt Much of the impetus for moving economic issues to the forefront of a policy that has largely focused on counterterrorism, democracy and development in recent years has come from the private sector, but also from China, India, Brazil and other emerging economies more deeply engaging with African countries.
20. Gonzalo [2015-05-26 00:29:47 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
this post is fantastic apcalis kopen German-born Lutz Otte, appearing before the Swiss criminalcourt in a striped polo shirt and jeans, said that he hadintended to use the bulk of a 1.1 million-euro ($1.5 million)reward to pay off taxes he owed in Germany.
21. Forrest [2015-05-26 00:29:44 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I have my own business super p force south africa "This planetary graveyard swirling around the embers of its parent star is a rich source of information about its former life," said co-author Boris Gansicke of the Department of Physics at the University of Warwick.
22. Jordon [2015-05-26 00:29:41 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
What sort of work do you do? intagra 100mg Mr Alexander said evidence from areas including North Yorkshire will then be submitted to the European Union later this year, as the Government formally seeks permission from Brussels to offer a fuel discount in rural parts of the country.
23. Caden [2015-05-26 00:29:39 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Do you know each other? tadapox australia IGNв€™sTom Butler said: в€œGrand Theft Auto V will be the biggest В­entertainmentlaunch of the year and possibly all time with levels of consumer В­anticipation outstripping Harry Potter and Twilight.
24. Royce [2015-05-26 00:29:36 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I've lost my bank card forzest 10mg RHP Mariano Rivera announced Saturday that he would not pitch in this series, thus concluding the career of the major leagues' career saves leader. Rivera made his 64th and final appearance of the season on Thursday night at Yankee Stadium against the Tampa Bay Rays. He revealed that he has been pitching with forearm soreness of late. Rivera closes his career with 652 saves and a 2.21 ERA, the second lowest of the live-ball era.
25. Stacey [2015-05-26 00:29:34 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Will I have to work on Saturdays? zenegra 100 uk There have been encouraging signs from struggling euro zone states of late, with Greece beating its fiscal targets in the first seven months of the year while Spain and Italy's 10-year debt risk premiums have hit their lowest in two years.
26. Tobias [2015-05-26 00:29:31 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I'll send you a text zenegra info "If you're talking about the business model of pawnshops, it's a fairly good business. It has steady growth," said Song Seng Wun, regional economist at CIMB Research. "There's always that pool of people who go in and out of pawnshops."
27. Orlando [2015-05-26 00:29:29 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
On another call super p force vs viagra Bursch said those cases were different because they dealt with votes to overturn anti-discrimination laws, while the Michigan law merely requires equal treatment. State voters wanted "to move past the day when we are always focused on race,' he said.
28. Sherwood [2015-05-24 19:36:46 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I'm happy very good site tadalis tabletki Payrolls processor ADP said U.S. private employers added166,000 jobs in September, below expectations for 180,000 jobs.Investors were looking to this report for more guidance becauseFriday's broader, government payrolls report will be delayed ifno deal on the budget is reached by then.
29. Hassan [2015-05-24 19:36:44 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
We need someone with experience megalis tablet information "He's in Texas trying to get some peace, but it's a little sad that he's been acquitted for a crime and there are people are harassing him. He cannot even help people on the street and get stopped by a cop and it not being news," O'Mara said.
30. Danielle [2015-05-24 19:36:41 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
About a year where can i buy avanafil Reuters studied online insurance quotes on five $100,000homes in several Detroit neighborhoods and found the premiumswere at least three times higher than the quotes for $100,000homes in suburban neighborhoods.
31. Ambrose [2015-05-24 19:36:38 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
We're at university together dapoxetine label Cantor's and House Speaker John Boehner's logic is that theSenate would be forced to take a difficult vote to activelyprovide funding to launch Obamacare health insurance exchanges,which Republicans believe will be unpopular with voters.
32. Darryl [2015-05-24 19:36:36 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Will I get travelling expenses? generic name for adcirca Dusan has been using smartphones since their introduction and is now following the latest trends in the industry. The "convergence" is what he's most excited about, and writing about it is the next logical thing to do. He thinks that using a smartphone is what everyone who cares about their time should do.In addition to his interests in mobile phones, Dusan also loves to experiment with the latest web and mobile 2.0 services. The idea of accessing and managing your information from any device no matter where you are simply amazes him. Whether it's an online to-do list, note taking service or a video sharing social network, he's there to try it out. He admits though, he's still searching for the ultimate web-based organizational tool, which "sings" perfectly with the mobile PIM application.Dusan used to run SymbianWatch.com which later became part of IntoMobile. He lives in Serbia, South-East Europe, from where he edits the site on a daily basis.
33. Rolando [2015-05-24 19:36:33 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Do you know each other? silagra dosis In a crowded job market, the number of people working in temporary jobs has soared. The U.S. Bureau of Labor Statistics estimated in June that 2.7 million people were working in temporary jobs, up from approximately 2.5 million the previous year.
34. Ramiro [2015-05-24 19:36:31 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Whereabouts are you from? silagra malaysia Yet cash-strapped Italy is so desperate to woo foreign fundsthat centre-left Prime Minister Enrico Letta went to New Yorklast month to talk up a new set of tax breaks and other perksfor foreign investors.
35. Rudolf [2015-05-24 19:36:28 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
My battery's about to run out tadalista espao-ol The battle over Dell has raged for months, adding moreuncertainty about a company already shrinking along with arapidly declining PC market. Dell is trying to transform itselfinto an IBM-like enterprise computing firm.
36. Johnnie [2015-05-24 19:36:25 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
What's your number? adcirca liquid Federal Reserve officials go before lawmakers next month toexplain why banks have been allowed to operate oil tankers,power plants and metal warehouses, the Fed is expected to makepublic key decisions about whether banks will be able to carryon trading as many have for a decade or more.
37. Alfredo [2015-05-24 19:36:23 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I'm afraid that number's ex-directory avanafil comparison Earlier that night he stuck a fanв€™s iPhone down his pants during his concert in Newark. That came only days after pictures emerged that appeared to show Bieber spitting on fans below his hotel room in Toronto.
38. Jane [2015-05-23 14:23:08 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
What sort of music do you like? medicine forzest 20 The company, which had warned that job cuts were in the offing, plans to shed 4,500 jobs. BlackBerry has already undergone a major round of job cuts over the last 12 months. It employed 12,700 people as of March, and once had close to 20,000 employees.
39. Raymon [2015-05-23 14:22:50 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
A pension scheme tadapox en espao-a Finkelstein and colleagues are working on a follow-up study in men over age 50 to confirm their findings. In older men, however, it is unclear whether low testosterone is an actual medical problem requiring treatment. As Stephen Colbert has quipped on his TV show, Low T may be nothing more than в€œa pharmaceutical-company-recognized condition affecting millions of men with low testosterone ∓ previously known as getting older.в€
40. Linwood [2015-05-23 14:22:43 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
How many weeks' holiday a year are there? femalegra/lovegra 100 mg One of Spain's most creative chefs, Бngel Leуn, has a Michelin star at his restaurant Aponiente in El Puerto de Santa Marнa, where he creates astounding dishes with seafood and seaweed. And I also love Dani Garcнa's innovative Mediterreanean cooking at Calima in Marbella, where he has two Michelin stars.
41. Lyndon [2015-05-23 14:22:39 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Could you ask her to call me? tadapox tab Now it tells me that it asks for identification initially but, if it turns out the person is owed a large payment, increased vigilance is necessary and it has to ask for more. Given the number of letters I have had from people concerned they are being asked for the same information again ELPS now has agreed to explain more clearly in its future letters about the two levels of evidence.
42. Sean [2015-05-23 14:22:35 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Have you got a current driving licence? tadapox prezzo Both companies are feeling a little pressure from the U.S.government shutdown. Costco has seen a "downward" effect in theWashington, D.C., area, but not overall, Chief Financial OfficerRichard Galanti said on a conference call.
43. Chris [2015-05-23 14:22:32 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
History yagara side effects No, the 43-year-old is not a yo-yo dieter; the weight comes with her job. Lakshmi tells Fitness magazine that every season on в€œTop Chef,в€ she goes up two dress sizes by eating the contestantsв€™ decadent dishes.
44. Marlin [2015-05-22 07:27:50 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
How do you spell that? http://www.ethical-pets.co.uk/27-fairly-traded erectalis 20 review It isnв€™t the в€œwealthy class…destroying our country.в€ Itв€™s a political IDIOT class in utter denial of the economic tsunami caused by the increasing effects of an в€œinformation revolutionв€ that, in a time of increasing competition for effective control of the worldв€™s resources between в€œpopulationsв€ will make the disruption of the Industrial Revolution of the nineteenth century look like a church social. It IS time to tar and feather the criminal bankers and put sand in the governmentв€™s monopoly money printing presses.
45. Gabriel [2015-05-22 07:27:48 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I work for myself http://fluzeando.com/page/2/ ubat caverta The Amnesty report said the cases of civilian deaths "raise serious concerns that the USA has unlawfully killed people in drone strikes, and that such killings may amount in some cases to extrajudicial executions or war crimes and other violations of international humanitarian law."
46. Titus [2015-05-22 07:27:44 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
What's the current interest rate for personal loans? http://www.myriam-gourfink.com/projects.html tadacip pareri The high-profile doc, who is CNN's chief medical correspondent, apologized for "not looking hard enough" at the research on medicinal marijuana that suggests it can help treat conditions from chronic pain to post-traumatic stress disorder.
47. Felipe [2015-05-22 07:27:38 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I'd like to withdraw $100, please http://www.gesitra-seimc.org/index.php?option=com_user&view=login do lovegra tablets work "This confirms our view that we are heading down the road torecovery, even if there are likely to still be a few bumpsahead," said Neil Bentley, deputy director-general of Britishemployers group CBI.
48. Dogkill [2015-05-22 07:27:35 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I'd like to send this parcel to http://www.bergstatt.at/impressum sildalis side effects The family of a man who went for a motorcycle ride to clear his head after receiving counselling for the death of his five-year-old son broke down in tears as they heard how he was killed in a tragic crash.
49. Kendall [2015-05-22 07:27:27 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I wanted to live abroad http://www.oliver-sinz.de/accessoires/ cipla assurans tablet Mazer believed he had the power of persuasion, the verbal skills to turn a wretch like me around. After all, during his 60 years in broadcasting, he made his living making a point. Thatв€™s a lot of years in a cutthroat business populated by liars and egomaniacs.
50. Geoffrey [2015-05-21 00:19:25 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I hate shopping http://fundraisingboxes.ie/about-us silvitra Obama made his first presidential trip to Israel in March toreset his relationship with Netanyahu, using some old-fashionedbackslapping to move beyond their confrontational past. Americanjournalist Jeffrey Goldberg, an authority on the Middle East,described it as "Operation Desert Schmooze."
51. Percy [2015-05-21 00:19:22 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
We'd like to offer you the job http://www.azurrestaurant.com/index.php/about buy yagara online The opening of the exchanges was the culmination of more than three years of political combat in Washington over the Patient Protection and Affordable Care Act, signed into law by Mr Obama in 2010 and known to both sides as Obamacare.
52. Autumn [2015-05-21 00:19:20 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
What sort of music do you listen to? http://fundraisingboxes.ie/about-us silvitrata imobiliaria The French social contract is different, requiring more individual compromises for the common good. When Simone fills her Renault at le pump, she pays more than twice for that gas than I do in America. And she does it willingly, knowing the built-in gas tax will be used to maintain roads, design the latest TGV bullet train, and pay city bus drivers.
53. Cameron [2015-05-21 00:19:17 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Where do you come from? http://www.iobm.co.uk/welcome/efficiency/ revatio treatment for pulmonary hypertension "Whether they are practicing at home, playing at a lesson orperforming in the concert hall, Tonara was designed to helpstudents, teachers, amateurs and professionals improve quickly,"said Guy Bauman, chief executive of Israel-based Tonara.
54. Ezequiel [2015-05-21 00:19:14 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
We've got a joint account http://fundraisingboxes.ie/about-us silvitrata imobiliaria So you ask them for “all natural” products, and then complain when you find out what the “all natural” ingredients are? Maybe people not wanting to eat bugs is why alternatives were developed in the first place.
55. Mitchel [2015-05-21 00:19:11 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I need to charge up my phone http://www.oliver-sinz.de/masskleidung/anspruch/ womenra buy Washington, which cannot prevent Tehran from taking up the post, said that Iran was the wrong country to hold a position on the Disarmament Commission, an obscure committee that discusses and makes recommendations about disarmament issues.
56. Seth [2015-05-21 00:19:09 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Is this a temporary or permanent position? http://www.oliver-sinz.de/masskleidung/anspruch/ womenra 100mg Current hair transplant treatments relocate hair follicles from one part of the head to another, usually from the back to the front. This redistributes rather than increases hair follicles and is a lengthy process that can take all day in the clinic and leaves a large scar.
57. Jerome [2015-05-21 00:19:06 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I went to https://www.ijmuk.org/freedompartner vigora 100 is for what I have read plenty. And posting helps the learning process. Im not afraid of being wrong. Unlike some keyboard warriors. You accepted my challenge and did prove me wrong. Kudos to you. But it was not an invitation to be an asshole. I suggest you go read and learn about dignity and class
58. Jenna [2015-05-21 00:19:03 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
When can you start? http://fundraisingboxes.ie/about-us silvitra Before he was the ugliest goat in a game that stunk like a goat farm, Sherels had the most exciting play of the night. For the third time this season, a Giants punt was returned for a touchdown. Moore, the gunner, ran past Sherels, who caught the ball at the 14 while pinned against the sideline and returned it past a diving DeOssie and a blocked Mathias Kiwanuka. The 86-yarder gave the Vikings (1-5) a 7-3 lead with 23 seconds left in the first quarter. They were the only points in a game in which the defense pitched a virtual shutout.
59. Clayton [2015-05-21 00:19:00 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Where do you come from? http://www.oliver-sinz.de/kontakt/ revatio dailymed Police identified the victims as Danielle Jacobson, 22, who was the driver, and passengers Steven Presley, 17, Dominic Davis, 17, and John Lajeunesse, 16. Their bodies were discovered in a car Thursday morning on Renegade Mountain, about 100 miles east of Nashville.
60. Irvin [2015-05-19 16:08:20 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Could I borrow your phone, please? http://www.oliver-sinz.de/shop/ priligy in uk online "It really depends on what they need and how much of theircapital expense and their strategic plan they're willing toshare," said Michelle Gloeckler, senior vice president ofWalmart U.S.'s home business and a leading executive on theretailer's Made-in-America commitment.
61. Adolph [2015-05-19 16:08:12 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I wanted to live abroad http://www.oliver-sinz.de/shop/ priligy cp 30 mg Pistorius insists he mistook Steenkamp for an intruder when he allegedly shot her four times through a bathroom door. Forensic evidence will tell whether Pistorius was on his stumps during the incident, or as the prosecution believes, on his prosthetics.
62. Kyle [2015-05-19 16:07:43 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
My battery's about to run out http://www.smhv.nl/aanmelden where to buy penegra in india Midnight Rider features three lounges and a separate bar and can accommodate up to 40 passengers, served by a crew of four. Its interior decor is based on the railroad Pullman cars, which were popular from the mid 1800. Its horn plays the theme of “The Midnight Rider” by the Allman Brothers.
63. Willy [2015-05-18 08:46:39 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
An estate agents hands serve assurans selector curvature liberty "This situation is a major public health concern. Since 2010, there has been a steady increase in gonorrhoea notifications. The situation in HSE East is of particular note, as this area accounts for almost three-quarters of all notifications nationally," Dr Cooney explained.
64. Billie [2015-05-18 08:46:34 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
A packet of envelopes bout como funciona caverta powers Responsibility falls not just on the travel companies selling the package deals though; the hotels and resorts are under pressure to improve their services. And scrutiny is coming from the European operators, who obviously want to avoid complaints and costly compensation payouts.
65. Duane [2015-05-18 08:46:32 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Where are you from? circumstance sildalis super power erfahrung abundant investigate Mr. Tsarnaev underlined chunks of a speed-seduction course by Ross Jeffries, “How To Create an Instantaneous Sexual Attraction in Any Woman You Meet,” including monologues to create an “incredible” connection.
66. Michel [2015-05-18 08:46:29 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
We'll need to take up references chief lovegra for women ignorance Friday's announcement follows a week of intense scrutiny ofWall Street's commodity operations, with U.S. lawmakersquestioning whether banks should own warehouses and pipelines,and the U.S. Federal Reserve reviewing a landmark 2003 decisionthat allowed commercial banks to trade in physical markets.
67. Antione [2015-05-18 08:46:26 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Which year are you in? mansion unemployed erectalis 20 cipla waggoner In a decision made public on Friday, U.S. District Judge George Daniels in Manhattan said the shareholders failed to show a sufficient link between the alleged misstatements and declines in Moody's share price.
68. Jada [2015-05-18 08:46:24 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I love this site greasy entertain lovegra online kaufen paypal credit hick At high school, he designed sets for the plays he directed. He also studied German and classical literature, two influences that showed through his career as he chose both modern German and ancient Greek dramas for his productions.
69. Luke [2015-05-18 08:46:21 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
It's OK imperfect caverta 50 mg price downward superserver * Electricity supplier Power Assets Holdings Ltd plans to spin off its Hong Kong electricity business in a dealthat could be worth as much as $5 billion before the end of theyear, Thomson Reuters publication IFR reported on Friday, citinga source familiar with the deal.
70. Melanie [2015-05-18 08:46:19 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
We've got a joint account clink tab assurans 20mg leg blew Slattery and Horn called the new company Esmor, Inc. They laid out ambitious expansion goals that included running a variety of facilities that would house federal prisoners, undocumented immigrants and juvenile delinquents. “We saw a significant demand,” Slattery told Forbes magazine in 1995, “and limited supply.”
71. Alton [2015-05-18 08:46:16 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Very funny pictures breathe caverta price in pakistan per If A-Rod had returned, those tributes would not have been forthcoming. The approach would have been low-key, with an emphasis on what kind of offensive spark a diminished Rodriguez could bring to the lineup and maybe a recap of MLBв€™s Biogenesis investigation.
72. Avery [2015-05-17 02:24:13 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Best Site Good Work inherited buy silvitra qualify lustre At the same time, U.S. refiners have taken advantage of supplies of cheap domestic oil to ramp up throughput. U.S. companies have looked overseas for new markets to supply with fuel as domestic demand declines.
73. Roberto [2015-05-17 02:24:11 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I need to charge up my phone yourself artful womenra reviews seaman collected He dismissed the U.S. State Department's accusation that Russia had provided Snowden with a "propaganda platform" at the meeting with lawyers and activists, saying Snowden had asked for the meeting and that no country should reject such a request.
74. Teodoro [2015-05-17 02:24:08 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
How many are there in a book? cuckoo revatio zulassung oneself apart Haribo gave Germany its most famous advertising slogan,promising to make kids and adults happy. Sachets of its sweetsare ubiquitous: doctors keep them on hand to placate cryingchildren and hotels place them on pillows to treat guests.
75. Nestor [2015-05-17 02:24:06 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I came here to work maud yagara pills circle breathless For 2014, Henin said he expected to reach production of 35,000 boe/d in Gabon. This would lead to bottlenecks in the Total pipeline to Cape Lopez which could be resolved using a neighbouring Shell pipeline, the CEO said.
76. Felton [2015-05-17 02:24:02 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Sorry, you must have the wrong number starter but what is the meaning of suhagraat in english comely block There are risks to Credit Suisse's strategy. Businesses thatthe bank exits may come roaring back, and businesses that itstays in may produce less profit than expected. What's more,rivals with weak hands may be slow to fold, reducingprofitability for everyone else, analysts said.
77. Josef [2015-05-17 02:23:59 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Have you read any good books lately? periods butler womenra online bestellen seek Macris, who ran the London division of the CIO and was Martin-Atajo's supervisor, is not cooperating with investigators and long ago returned to his native Greece, according to a person familiar with his situation. He received relatively little attention in a report on the debacle earlier this year from an investigative committee of the U.S. Senate.
78. Eddie [2015-05-17 02:23:57 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Is it convenient to talk at the moment? pity revatio dose for erectile dysfunction liked appear Culture Minister Ed Vaizey made the decision to defer granting an export license for the ring “on the grounds that it is so closely connected with our history and national life that its departure would be a misfortune,” according to a statement from the U.K.’s Department for Culture, Media and Sport on Thursday.
79. Fabian [2015-05-17 02:23:54 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
What's the interest rate on this account? negative oars www.suhagra 100.com brutally reign Its banking unit, GE Capital, which has a consumer financeand banking business specialised in credit cards, personalloans, auto financing and savings, contributed 45 percent ofGE's earnings in 2012.
80. Bruce [2015-05-17 02:23:52 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Insert your card legal momentary sildalis super power erfahrung wishing "This bill ... fails to reauthorize nutrition programs, which benefit millions of Americans - in rural, suburban and urban areas alike," said the White House. "The Supplemental Nutrition Assistance Program is a cornerstone of our nation's food assistance safety net, and should not be left behind as the rest of the Farm Bill advances."
81. Ellsworth [2015-05-17 02:23:50 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I work for a publishers conclude erectalis como tomar baffle There is deep skepticism among diplomats and Middle Eastanalysts that the Israelis and Palestinians are likely to resumepeace talks. Some regard the issue as a sideshow to Syria'scivil war, the Egyptian army's overthrow of President MohamedMursi and Iran's suspected efforts to develop a nuclear weapon.
82. Rachel [2015-05-15 20:07:38 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
this post is fantastic require priligy dapoxetina costo hare The Rangers began the day by swinging a deal with the Minnesota Wild for defensive depth, acquiring 6-5, 220-pound defenseman Justin Falk for minor-league forward Benn Ferriero and a 2014 sixth-round pick. Sunday night, Sather was shopping the rights to Clowe, an impending unrestricted free agent the Rangers no longer can afford since they are keeping Brad Richardsв€™ $6.67 million salary cap hit at least one more season.
83. Randy [2015-05-15 20:07:36 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
How many weeks' holiday a year are there? tale masquerade tadacip buy personally river The rail tankers involved in the derailment are known as DOT-111 and have a history of puncturing during accidents, the lead Transportation Safety Board investigator told The Associated Press in a telephone interview late Monday.
84. Sophia [2015-05-15 20:07:34 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Looking for a job blake erexin v mega opinie bury 'The intelligence of his movement now is astute, he can arrive in the box almost unnoticed. He said it himself last night that he’s got a calmness and composure when he gets into final third. All over the pitch really. The distance he’s covering is phenomenal.
85. Miguel [2015-05-15 20:07:31 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
This site is crazy :) auditorium erexin v opinie forum bearable Now that the shutdown has continued into the second week of the month, it's possible the October jobs report will be delayed too. The Bureau of Labor Statistics usually conducts its surveys during the week including the 12th.
86. Monty [2015-05-15 20:07:29 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
How do you do? beggar ascertain lovegra tablets review whom subscriber QINGDAO, China, Sept 25 (Reuters) - Global iron ore pricesare expected to trade in a range just below current levels inthe fourth quarter and beyond, miners Vale andFortescue Metals Group said, reflecting optimismChinese demand will stay resilient.
87. Bennie [2015-05-15 20:07:27 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Your account's overdrawn wanderer lovely medicamento tadacip foe "There will be a general wish for a fast solution of theproblem. There will be a couple of propositions - that we are ofcourse, concerned and that we wish for a speedy resolution ofthe situation," Siluanov said.
88. Donnell [2015-05-15 20:07:25 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I'm on holiday buried approval caverta 100 ranbaxy poem Men's Wearhouse, however, could always fall back on Zimmerif needed. It has a licensing agreement with Zimmer who willreceive $250,000 for each of the next four years, should theyuse his image in its advertising.
89. Randolph [2015-05-15 20:07:22 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
A jiffy bag revert priligy 30mg buy online bagful juvenile Gorme's recording career, first solo and often later with Lawrence, lasted close to five decades. While she and Lawrence were best known for ballads in the classic pop style, her biggest hit was a semi-novelty dance tune, "Blame It On the Bossa Nova."
90. Rudolph [2015-05-15 20:07:20 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
How do you do? wealthy used priligy 30 mg nedir fleet Just like other soon-to-be parents, Prince William and Duchess of Cambridge Kate Middleton are making last-minute preparations before the royal baby arrives, fussing over what to pack for the hospital and practising how to bottle feed.
91. Terrence [2015-05-15 20:07:17 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I can't get through at the moment ethel enabled ranbaxy laboratories caverta insist Noting that it is still premature to bet on bankruptcy for J.C. Penney, Goldman suggested that any investor who holds J.C. Penney credit should buy credit default swaps-- securities that would offer payments if the retailer couldn't pay its debts.
92. Rigoberto [2015-05-14 14:00:47 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Please wait silagra 100 anwendung While it’s tempting to suspect “crew fatigue;” that topic is a major aviation industry political hot potato; just in the U.S. Typically, the FAA would call God a liar, if He said it was crew fatigue.
93. Glenn [2015-05-14 14:00:44 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I'd like to tell you about a change of address what is tadora 20 "This survey indicated that the overwhelming majority of trainees support termination of pregnancy where there is a real and substantial risk to the life of the mother, and as such are in support of the Protection of Life during Pregnancy Bill," Dr Flynn concluded.
94. Terence [2015-05-14 14:00:42 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I've got a part-time job silagra economici NEW YORK в€” Whole Foods Market Inc. is recalling Crave Brothers Les Freres cheese in response to an outbreak of a bacterial infection that has sickened people in several states and killed at least one person.
95. Emmett [2015-05-14 14:00:40 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
A Second Class stamp tadora 20 mg tadalafil 20mg "Today is a big day for us," said Warner Bros' president oftheatrical distribution Dan Fellman, noting the film's recordopening. He added that "Man of Steel" was now well-poised toreap big box office "in the heart of the summer play time."
96. Rodney [2015-05-14 14:00:37 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I work for myself assurans tablet Years ago, I used to rely on CNN news, with Lynn Russell and Bernard Shaw, for the world news at any time of the day. Unfortunately, I have now had to revert to the evening news on the major networks for comprehensive reporting, as I am so tired of the nauseating coverage of Zimmerman, Jodie Arias, Foxy Knoxy, Casey Anthony, etc., and the unbalanced biased right/left leaning reporting and analysis of the cable networks. Lynn and Bernard, where are you?
97. Ella [2015-05-14 14:00:33 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
An accountancy practice silagra 100 forum In the non-injury mishap, the pilot of a Cessna 207A plane misidentified the runway surface at night and landed the aircraft in a snow bank. The pilot said most of the runway lights had been covered by heavy snow and were not clearly visible.
98. Stephan [2015-05-14 14:00:30 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
Free medical insurance assurans 20mg в€œWhat Ulfie was (as a player) was a hardnosed, competitive, son-of-a-в€˜Bв€™. When heв€™s on your side, you just loved в€™em,в€ said Ray Ferraro, Samuelssonв€™s Rangers teammate in 1995-96 who now works as a TSN analyst. в€œAs a coach, he is extremely hardworking, and very, very diligent about trying to be better.в€
99. Antonia [2015-05-14 14:00:28 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
I sing in a choir unterschied silagra silagra The sarin gas was found in the homes of suspected Syrian Islamists detained in the southern provinces of Adana and Mersia following a search by Turkish police on Wednesday, reports say. The gas was allegedly going to be used to carry out an attack in the southern Turkish city of Adana.”
100. Danial [2015-05-14 14:00:25 оруулав] Хаанаас: [188.143.232.37]
What's your number? buy penegra online india This year we celebrate the fifth annual PPR Structured Product Awards. The 13 awards are divided into two, covering the products delivered to market over the past year and the support services that are also essential to the market. All the awards are designed to highlight not just the winners but the strengths and capabilities of the range of providers in this highly innovative market.
Та эндээс хууль эрх зүй, гэрээний талаар шинэ мэдээлэл авах болно.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
©2005-2015. 1927.mn - Монголд бизнес эндээс эхэлдэг. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Вэб сайтын дизайн, програмчлалыг АСУ Дисковери ХХК. Вэб сайтыг хөгжүүлэгч 1927.mn-ийн хамт олон.
Free counter and web stats